Montagelim

390,95 kr.

FibroTech Montagelim /Spand
2,5 kg.
Hvid
Rækkeevne pr. spand: 6 m2

Hent sikkerhedsdatablad

Beskrivelse

Mærkningselementer CLP nr. 1272/2008.
Ikke klassificeret.
Anden mærkning:
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
EUH208 Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion

TOP